Nederlands Aberdeen Angus Stamboek

Het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek faciliteert de leden van de vereniging bij het houden van de Aberdeen Angus in Nederland. Het stamboek helpt bij de registratie van Aberdeen Angus dieren, het verzorgt stamboekinspecties en adviseert met betrekking tot het fokdoel van het Aberdeen Angus runderras. Natuurlijk, authentiek, raszuiver en duurzaam zijn kernwoorden die passend zijn voor de Aberdeen Angus.  Lees verder

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van levering en dienstverlening van het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor centraal Gelderland.

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en door het NAAS aangegane overeenkomsten van verkoop en levering van diensten, met uitzondering van die bepalingen, die krachtens vermelding of naar hun aard uitsluitend gelden voor één van beide soorten overeenkomsten.
1.2. Toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Afwijking van deze bepalingen is alleen mogelijk indien en voor zover het NAAS dit schriftelijk heeft medegedeeld dan wel bevestigd.
1.4. Als opdrachtgever wordt aangemerkt die partij die aan het NAAS opdracht geeft om producten te leveren of diensten te verrichten.
1.5. Het NAAS heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Van deze wijziging zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

2. Aanbiedingen
2.1. Tenzij anders vermeld, zijn aanbiedingen van het NAAS vrijblijvend en onverbindend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door het NAAS altijd worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits dit binnen vijf werkdagen geschiedt.
2.2. Alle ten behoeve van de aanbieding verzonden documentatiematerialen dan wel digitaal verstrekte informatie is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt het NAAS niet.

3. Overeenkomst
3.1. Een overeenkomst wordt geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat het NAAS de opdracht heeft bevestigd dan wel met de uitvoering een aanvang heeft genomen.
3.2. Een langs elektronische weg tot stand te brengen overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdrachtgever de door het NAAS voorgeschreven procedure ter zake van de desbetreffende transactie heeft gevolgd en de aldus elektronisch verzonden opdracht het NAAS ook daadwerkelijk heeft bereikt.
3.3. Beide partijen garanderen dat alle uitgewisselde informatie over de andere partij vertrouwelijk zal worden behandeld, alleen zal worden gebruikt in het kader van deze overeenkomst en niet beschikbaar zal worden gesteld aan een derde partij.

4. Dienstverlening
4.1. Het NAAS zal elke overeenkomst tot dienstverlening met zorg uitvoeren.
4.2. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan om door een bepaalde persoon te worden uitgevoerd, heeft het NAAS het recht deze 
persoon zonder toestemming van opdrachtgever te vervangen door anderen met gelijkwaardige kwalificaties.

5. Prijzen: koop en dienstverlening
5.1. Algemeen
5.1.1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in Euro, inclusief BTW en andere op de 
overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en tarieven.
5.1.2. Het NAAS behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. De 
opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
5.1.3. De in de aanbiedingen opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering binnen 
normale werktijden. Indien ten gevolge van niet aan het NAAS toe te rekenen oorzaken buiten de normale tijden moet worden gewerkt, dienen de extra kosten in verband hiermee door opdrachtgever te worden gedragen, tenzij in de offerte hiermee al rekening is gehouden.
5.1.4. Alle extra kosten die verband houden met de uitvoering van de opdracht als spoedopdracht, alsmede de kosten verbonden aan aangetekende, rembours- en expreszendingen en van koeriers komen voor rekening van opdrachtgever.
5.2. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen uit de koopovereenkomst gebaseerd op levering vanaf het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van het NAAS.
5.3. Dienstverlening
5.3.1. Prijsopgaven en prijzen die in rekening worden gebracht zijn:
− gebaseerd op nacalculatie, waarvoor het in de leden 5.3.2. tot en met 5.3.4. bepaalde geldt, of;
− een vast bedrag genoemd in de offerte of opdrachtbevestiging, waarop lid 5.3.5. van toepassing is.
5.3.2. Indien een opdracht wordt verricht op nacalculatiebasis, brengt het NAAS de tijd die aan de betreffende opdracht is besteed vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief in rekening, vermeerderd met alle door het NAAS bij de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten.
5.3.3. De door het NAAS aan de opdracht bestede tijd zal blijken uit de urenregistratie die door haar medewerkers wordt bijgehouden en waarvan opdrachtgever op zijn verzoek een specificatie zal ontvangen. Voornoemde urenregistratie is voor beide partijen bindend. Het NAAS zal conform deze registratie factureren.
5.3.4. Een in een aanbieding of overeenkomst begroot bedrag is alleen indicatief en niet bindend tussen partijen. Indien het conform lid 5.3.2. berekende bedrag voornoemde begroting met 20% of meer dreigt te overschrijden, zal opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. Opdrachtgever heeft dan het recht om binnen zeven dagen de opdracht schriftelijk te wijzigen of te annuleren tegen betaling van de opdrachtsom naar rato van de stand van de opdracht en andere gemaakte kosten.
5.3.5. Indien uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen, behoudt het NAAS zich het recht voor onvoorziene werkzaamheden in rekening te brengen bij opdrachtgever, berekend op basis van nacalculatie uit lid 5.3.2., voor zover deze werkzaamheden noodzakelijk zijn geworden ten gevolge van omstandigheden, die in redelijkheid niet toerekenbaar zijn aan het NAAS dan wel die bij het aangaan van de overeenkomst aan geen van beide partijen voorzienbaar waren.

6. Betaling, facturering
6.1. Betaling dient te geschieden op een door het NAAS aan te wijzen bankrekening, binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of
verrekening, tenzij in de overeenkomst, opdrachtbevestiging dan wel op de
factuur anders is aangegeven.
6.2. Het NAAS is gerechtigd om naar eigen keus te factureren na uitvoering van de gehele opdracht of telkens na uitvoering van een gedeelte daarvan.
6.3. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de 
op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening, compensaties of opschorting uit welke hoofde dan ook.
6.4. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over de termijn dat opdrachtgever in gebreke was.

7. Termijnenvanaanvang, leveringenuitvoering
7.1. Alle overeengekomen termijnen van aanvang, levering of uitvoering van het werk gelden niet als fatale termijnen, ook niet indien deze door opdrachtgever uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niet-tijdige levering of voltooiing van de opdracht is het NAAS eerst na ingebrekestelling in verzuim.
7.2. De termijnen van aanvang, levering, uitvoering of van welke aard dan ook worden in elk geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode gedurende welke:
− er sprake is van vertraging in de productie en/of van enige andere 
omstandigheid die de prestatie tijdelijk verhindert, zoals bijvoorbeeld beperkte beschikbaarheid van fokmateriaal, in welke gevallen opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover zal worden geïnformeerd;
− opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens het NAAS tekortschiet of tekort zal schieten, of;
− opdrachtgever het NAAS niet voldoende in staat stelt tot uitvoering van de opdracht over te gaan.

8. Aflevering
Aflevering van producten geschiedt op het moment dat en ter plaatse waar de producten bij het NAAS dan wel op een door het NAAS aan te geven locatie ter verzending gereed liggen.

9. Annulering levering sperma
Opdrachtgever kan tot één week voor levering van het sperma de overeenkomst kosteloos annuleren. Bij annulering binnen één week voor levering van het sperma worden de volledige kosten in rekening gebracht.

10. Emballage
10.1. Het NAAS zal zorgdragen voor adequate verpakking van de te leveren producten.
10.2. Indien het te leveren genetisch materiaal wordt aangeleverd in een daartoe bestemde container dan blijft die eigendom van het NAAS. De container wordt ter beschikking gesteld onder de voorwaarden zoals aangegeven in de bijbehorende documentatie en instructies. Het is opdrachtgever niet toegestaan de verpakkingsmaterialen en de container te gebruiken voor
andere doeleinden. Opdrachtgever is gehouden voor eigen rekening de container te retourneren conform artikel 5.1.4. en binnen de termijn zoals wordt genoemd in de bij de container behorende documentatie en instructies. Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn de container heeft geretourneerd, kan het NAAS de kosten van de container aan opdrachtgever in rekening brengen. Indien opdrachtgever de container middels een afzonderlijke overeenkomst met het NAAS heeft gekocht, zijn de voornoemde verplichtingen niet op opdrachtgever van toepassing.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn (betalings-) verplichtingen voor geleverde producten, uitgevoerde werkzaamheden dan wel ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomst.
11.2. Het NAAS is bevoegd om in een van de gevallen zoals omschreven in artikel 16 de geleverde producten die overeenkomstig het vorige artikel haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Voor zoveel nodig wordt het NAAS beschouwd als door opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de betreffende producten weg te (doen) halen, daar waar deze zich bevinden.

12. Garanties
12.1. Het NAAS verbindt zich tot het leveren van producten en diensten die voldoen aan de specificaties zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan geschiedt levering conform de in Nederland geldende normen van goede kwaliteit.
12.2. Indien geleverde materialen, apparatuur of anderen producten dan wel software door het NAAS van een toeleverancier zijn betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. Met betrekking tot deze producten is het NAAS overigens tot geen enkele garantieverlening verplicht.
12.3. Met betrekking tot in Nederland geproduceerd genetisch materiaal garandeert het NAAS dat het voldoet aan de eisen van en geproduceerd wordt onder toezicht van de daartoe bevoegde instantie. Verdergaande garanties worden niet gegeven.

13.Ter beschikking gestelde producten
13.1. Door het NAAS ter beschikking gestelde zaken, zoals onder meer bij aanbiedingen verstrekte informatie, ontwerpen, informatiedragers, genetisch materiaal en software, worden geen eigendom van opdrachtgever, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. het NAAS behoudt zich uitdrukkelijk alle (auteursrechtelijke) aanspraken hiervan voor en blijft vrij naar eigen goeddunken over deze zaken te beschikken. Deze zaken mogen alleen worden aangewend in het kader van de desbetreffende opdracht en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van het NAAS aan derden worden verstrekt.
13.2. Het NAAS zal zich als goed bewaarder gedragen over de door opdrachtgever aan het NAAS ter beschikking gestelde zaken; deze zaken blijven evenwel voor risico van opdrachtgever.

14. Klachten
14.1. Het NAAS zal zijn verplichtingen met de vereiste zorgvuldigheid en expertise vervullen.
14.2. Klachten van opdrachtgever over de wijze waarop het NAAS zijn verplichtingen nakomt, dienen binnen acht dagen na constatering aan het NAAS schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen enkel recht meer kan doen gelden. het NAAS is niet meer gehouden om één jaar na levering nog klachten van opdrachtgever in behandeling te nemen. Indien het NAAS onverplicht uit coulance een klacht in behandeling neemt, kan opdrachtgever daar geen rechten aan ontlenen.
14.3. Het in het vorige artikellid bepaalde lijdt uitzondering bij levering van sperma en/of embryo’s. In dat geval dient opdrachtgever voorafgaande en na elke inseminatie en/of transplantatie onverwijld schets en rietje te (doen) controleren. Opdrachtgever dient een eventuele onvolkomenheid binnen 48 uur na ontdekking aan het NAAS te melden.
14.4. In geval van een gerechtvaardigde klacht, kan het NAAS naar vrije keuze, overgaan hetzij tot hernieuwde levering dan wel dienstverlening, hetzij tot betaling van schadevergoeding, met dien verstande, dat het NAAS nimmer aansprakelijk zal zijn voor indirecte schade en niet gehouden is tot een grotere schadevergoeding dan conform het gestelde in artikel 15.
14.5. Voor het recht op reclame dient iedere levering of dienstverlening te worden beschouwd als een afzonderlijke transactie. Reclames ten aanzien van een bepaalde levering of dienstverlening hebben geen invloed op de daaraan voorafgaande of nog daaropvolgende levering of dienstverlening, onverschillig of deze plaatsvinden op grond van dezelfde overeenkomst.
14.6. Het in behandeling nemen van een klacht of reclame door het NAAS schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
14.7. Desgevraagd zal opdrachtgever aan het NAAS of aan door het NAAS aan te wijzen derden alle informatie ter beschikking stellen, die het NAAS of bedoelde derden behoeven voor de vaststelling van eventuele schade. Daartoe houdt opdrachtgever de betreffende producten ter beschikking voor onderzoek, alles op straffe van verval van het recht op reclame van opdrachtgever.

15. Aansprakelijkheid
15.1. Het NAAS zal slechts aansprakelijk kunnen zijn op grond van een toerekenbare tekortkoming, nadat het NAAS terzake onverwijld, deugdelijk en gedetailleerd in gebreke is gesteld. Dit laatste houdt onder meer in een redelijke termijnstelling om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan of kenbaarheid daarvan, doch in ieder geval acht werkdagen na dit moment en binnen twaalf maanden na levering, schriftelijk bij het NAAS meldt.
15.2. In alle andere gevallen aanvaardt het NAAS slechts aansprakelijkheid met inachtneming van het gestelde in lid 3 en artikel 14.4 en voor zover in het desbetreffende geval deze schade door het NAAS’s aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
15.3. Onverminderd het gestelde in artikel 14.4 aanvaardt het NAAS geen aansprakelijkheid voor onvoorziene en oncontroleerbare gestatieperioden, het kwaliteitsniveau en de gezondheid van sperma, embryo’s dan wel vee door
het NAAS gebruikt in de uitvoering van haar verplichtingen, dan wel voor schade door het overbrengen van ziekten aan dieren, alsmede voor vermogensschade welke niet het gevolg is van beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken, waaronder dieren.

16. Niet-nakoming
Indien opdrachtgever jegens het NAAS tekortschiet in de nakoming van een van zijn verbintenissen dan wel, indien hij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet; indien zijn faillissement wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, indien een onderhands akkoord wordt aangeboden of indien in gevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen mededeling van betalingsonmacht moet worden gedaan, geldt dit als gewichtige reden, op grond waarvan het NAAS de overeenkomst, naar eigen keuze, ofwel kan opschorten, ofwel, door middel van een buitengerechtelijke verklaring, kan ontbinden, onverminderd de verder aan het NAAS toekomende rechten. In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, zonder dat het NAAS tot schadevergoeding of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin opdrachtgever het redelijke vermoeden heeft zijn verplichtingen jegens het NAAS niet na te kunnen komen, is opdrachtgever verplicht het NAAS daarvan terstond op de hoogte te stellen. Niet nakoming van deze verplichting geldt als een gewichtige reden als bovenbedoeld.

17. Looptijd van de overeenkomst
Indien in de overeenkomst geen looptijd of einddatum is opgenomen,
zal worden aangenomen dat de looptijd van de overeenkomst na de dag van inwerkingtreding niet langer dan drie jaren bedraagt. Na afloop van deze periode zal de overeenkomst echter (telkens) voor eenzelfde periode stilzwijgend worden voortgezet, tenzij tenminste zes maanden voor afloop van een periode de overeenkomst schriftelijk aan de andere partij wordt opgezegd.

18. Zekerheidstelling
het NAAS is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Indien deze niet in voldoende mate wordt verschaft,
is het NAAS gerechtigd de prestatie op te schorten totdat zekerheid is verstrekt binnen een aan opdrachtgever schriftelijk daartoe gestelde termijn. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn de vereiste zekerheid stelt, is het NAAS gerechtigd de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst door eenvoudige mededeling voor het niet-uitgevoerde gedeelte te annuleren.
In dat geval zal het gehele bedrag dan wel een naar rato van de reeds geleverde prestatie door het NAAS te bepalen gedeelte van het factuurbedrag direct opeisbaar zijn, vermeerderd met een onmiddellijk opeisbare boete van 20% daarvan, onverminderd alle rechten op nakoming dan wel op verdere schadevergoeding.

19. Overmacht
19.1. Overmacht, te verstaan als elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van het NAAS, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van het NAAS kan worden verlangd, geeft het NAAS het recht zijn verplichtingen op
te schorten. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, gebrek aan genetisch materiaal, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer, tekortkoming van derden die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Indien deze omstandigheden zich voordoen bij door het NAAS ten behoeve van de prestatie ingeschakelde derden, geldt dat ook als overmacht in de zin van deze bepaling.
19.2. Indien zich aan de zijde van het NAAS een overmachtsituatie voordoet, zal het NAAS opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem berichten of uitvoering van de opdracht nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
19.3. Indien de uitvoering weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen drie maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de ander aanspraak heeft op schadevergoeding. Over het door het NAAS reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.
19.4. In geval van het niet (tijdig) voorhanden zijn van (voldoende) genetisch materiaal is het NAAS gerechtigd opdrachtgever een alternatieve aanbieding te doen van vergelijkbare kwaliteit.

20. Doorleveren
20.1. Het is opdrachtgever niet toegestaan door het NAAS geleverde producten of diensten aan derden door te leveren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NAAS.
20.2. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de met het NAAS gesloten overeenkomsten kunnen door opdrachtgever niet dan met schriftelijke toestemming van het NAAS aan derden worden overgedragen.

21. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle materialen, gegevens, databanken of krachtens deze overeenkomst in ontwikkeling zijnde, ontwikkelde, of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of anderszins, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij het NAAS dan wel zijn licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot gebruik van de rechten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

22. Privacy
22.1. Indien het NAAS in het kader van de overeenkomst of anderszins persoons- gegevens verwerkt, gebeurt dat in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, hierna te noemen: “Wbp”. De verwerking van deze persoonsgegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens en voldoet ook voor het overige aan de bepalingen van de Wbp.
22.2. Opdrachtgever zal zelf zorgdragen voor alle verplichtingen die opdrachtgever als verantwoordelijke dan wel als bewerker in de zin van de Wbp heeft.
22.3. Opdrachtgever vrijwaart het NAAS voor alle aanspraken van derden die een gevolg zijn van het niet nakomen van de verplichtingen van opdrachtgever als verantwoordelijke en bewerker in de zin van de Wbp.

23. Informatieverstrekking
23.1. Het NAAS verstrekt desgevraagd, indien mogelijk, gegevens aan opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor de levering van producten en/of het verrichten van diensten.
23.2. Het NAAS spant zich in om de volledigheid, juistheid en actualiteit van de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens zo groot mogelijk te doen zijn.
23.3. Het NAAS neemt daartoe maatregelen met betrekking tot het invoeren, ver- werken en ter beschikking stellen van de gegevens en de controle van databank(en) op volledigheid, juistheid en actualiteit.

24. Partiële nietigheid
Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt dan een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

25. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, geschillen, bevoegde rechter
25.1. De plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens het NAAS moet voldoen is de vestigingsplaats van het NAAS of een in de overeenkomst ander overeengekomen plaats.
25.2. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
25.3. Indien opdrachtgever een in Nederland gevestigde partij is en direct of 
indirect aangesloten is bij het NAAS, zal bij geschillen tussen partijen die niet door minnelijk overleg kunnen worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland.
25.4. Alle (buiten-) gerechtelijke kosten die het NAAS moet maken voor de inning van zijn vorderingen op opdrachtgever, in een gerechtelijke procedure of de voorkoming daarvan, zullen door opdrachtgever worden gedragen, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het daadwerkelijk door het NAAS ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.

Waarom een Aberdeen Angus?
  • Vriendelijk en volgzaam karakter
  • Hoornloos
  • Robuust en sober
  • Natuurlijke geboortes
  • Uitzonderlijke vleeskwaliteiten

Overal toegang tot uw Angus veedata met PC, tablet en smartphone

Mijn Angus